avatar

تیم بهزی

تیم بهزی، ارائه کننده خدمات آموزش، پشتیبانی و پایش (فالوآپ) بیمار است. در وبلاگ سعی میکنیم تا دانش بیشتری را در مورد خدمات بهزی در اختیار شما به عنوان کاربر(بیمار) یا تیم درمانی (پزشک، پرستار ، بیمارستان ، کلینیک و ...) قرار دهیم تا به راحتی ببینید چطور میتوانید از خدمات آموزشی و درمانی ما استفاده کنید.

Posts created
49
Posts liked
94
Most Popular Posts
1 2 3 5
بستن