کسب رتبه دوم توسط بهزی در هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سامانه خدمات مکمل درمان بهزی ارائه کننده خدمات آموزش، پشتیبانی و ارزیابی موفق شد تا با ارائه طرح خدمات مکمل درمان مقام برتر را در هفته پژوهش دانشگاه امیر کبیر کسب کند.
این مراسم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر به مناسبت و بزرگداشت روز “پژوهش و فناوری” برگزار میشود. دراین مراسم به تیم های برتر در حوزه فناوری های پیشرو در دانشگاه امیر کبیر جوایزی اهدا شد و در این میان تیم بهزی توانست مقام دوم را در این رقابت کسب کند.