بهزی، رتبه سوم دهمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار شریف

جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده، است .
در دوره دهم این رویداد طرح های نو آورانه و استارتاپ‌ها شرکت داشتند و ایده ها و طرح های شرکت کننده در هر سرفصل بطور جداگانه داوری و ارزیابی شد و برگزیدگان هر حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند. تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی در حضور داوران، سرمایه‌گذاران و اعضای هیئت‌ علمی به ارائه طرح و ایده خود پرداخته و درنهایت از میان آنها ۳ تیم برتر در بخش استارتاپ ها انتخاب شدند.