خودمراقبتی در معلولان جسمی حرکتی

به مناسبت روز معلولین جسمی و حرکتی در تاریخ ۳۱ تیر ماه به بررسی برخی از موارد در رابطه معلولان جسمی و حرکتی  در سامانه آموزش، پایش ، پیگری درمان بهزی میپردازیم .