• هزینه برای سلامتی در بهزی
    سلامت فردی

    آیا ارزش دارد برای حفظ سلامتی، هزینه کنیم؟

    به قلم: دکتر محمد علی زارعیان، مدیر تحقیق و توسعه بهزی . تجربه ما در بهزی در گفتگو با کاربران مختلف، بیماران یا به جویان (بیماران در بهزی با نام جویندگان سلامتی یا “به جو” معرفی می شوند) بیانگر این سوال بوده است که اکثرا با این پرسش ها مواجه هستند که : آیا بوسیله بهره گیری از خدمات بهزی ارزشی برای آنها ایجاد میشود؟ آیا ارزش دارد که هزینه کمی به صورت ماهیانه بپردازیم تا از آموزش و مراقبت بهزی استفاده کنیم؟ چرا باید به حفظ سلامت خود اهمیت دهیم؟ چه انگیزه ای باعث می شود خود را واداریم دست از بعضی لذتها بکشیم تا بتوانیم سلامت خود را حفظ کنیم؟ آگاهی…